Go Back

An Introduction to Teen Ambassadors Across Europe (in Catalan)

A Project Overview for Catalan Speakers

CaixaEscena és una programa de l’Obra Social “la Caixa” que té per missió crear oportunitats i donar suport a professors i educadors que apropen les arts escèniques als joves, des de la pràctica teatral, i contribuir així a la creació de públics de futur.

CaixaEscena amb el repte d’internacionalització del pla estratègic de la Fundació “la Caixa”, participa del projecte TEEN AMBASSADORS ACROSS EUROPE i aprofita aquesta oportunitat per arribar, també, a professors compromesos amb el teatre que acompanyen els joves a espectacles i fomenten la seva mirada crítica i els ajuden a definir els seus gustos i preferències.

Teen Ambassadors Across Europe és un projecte europeu que treballa la creació de públic, incorporant els joves adolescents a les programacions teatrals.

Va adreçat a joves adolescents (10-19 anys), directors de festivals de teatre o responsables de programació, professorat en l’àmbit de l’ensenyament obligatori, artistes del sector escènic i altres mitjans i agents relacionats.

La matèria específica que es treballarà dins el sector cultural és el teatre europeu contemporani entès en sentit ampli, que inclou també el teatre gestual, el d’objectes, les titelles, el circ i la dansa.

Objectius i Accions de TEEN AMBASSADORS ACROSS EUROPE Objectius:

Fomentar i reforçar la creació de públic jove, potenciant la participació activa i un esperit crític del públic adolescent.

Desenvolupar una metodologia sostenible i progressiva d’implicació de públic, programant teatre per a públic jove a través d’un plantejament co-curatorial, incloent principalment els joves dins el procés de curadoria/programació, així com també tenint en compte la perspectiva dels docents i la realitat quotidiana en el sistema educatiu.

Accions:

Des de les direccions artístiques dels festivals que formen part del projecte, s’afavorirà que els equips artístics dels festivals i organitzadors tinguin en compte les opinions i visió dels adolescents, treballant una co-curadoria de les programacions artístiques dels festivals i temporades teatrals.

Des de la Fundació “La Caixa”, i en el context i línies de treball del programa CaixaEscena, es treballarà i potenciarà l’assistència al teatre de joves de la mà dels professors amb una mirada i actitud crítica, constructiva i innovadora dels joves.

El nostres reptes:

  • Consolidar un grup heterogeni de professors/es, professionals i còmplices per naturalitzar el fet teatral en l’entorn educatiu, que al final del projecte s’haurà d’haver consolidat amb 25 participants.
  • Construir una metodologia de bones pràctiques, per difondre a la resta de la comunitat educativa, un cop finalitzat el projecte. Aquesta metodologia haurà de tenir un format de presentació idoni per la seva divulgació, alhora generar possibles eines i instruments. Treballat en paral·∙lel des de l`àmbit educatiu i l’àmbit artístic.

Què oferim

1. COMUNITAT

Formar part d’un grup de treball amb professors que comparteixen el mateix interès. Sessions puntuals amb experts del camp humanístic, artístic i del pensament.

2. RECURSOS

Material específic treballat a la primera edició de T.E.E.N (2016-2018). Accés preferent a programació teatral de festivals i equipaments. Acompanyament i assessorament durant tot el projecte.

3. EXPERIÈNCIA AMPLIADA

Col·loquis posteriors amb l’equip artístic d’alguns dels espectacles proposats.
Viatge als festivals internacionals vinculats al projecte ( 2 viatges l’any, màxim dues persones per sortida).

Què demanem?

Ser professor/a actiu/va dels següents nivells: Últim cicle de primària (5è i 6è), tots els cursos de l’ESO i/o Batxillerat en l’actual curs.

Compromís i continuïtat amb el projecte durant dos anys: Febrer 2019 – Desembre 2020, que implica la participació activa en les sessions de treball amb la resta de professors.

Un actitud constructiva, oberta, i creativa.

REFERÈNCIES i MATERIALS

Els socis que en formen part són:

Segni d’infanzia (Itàlia) – Coordinadors www.segnidinfanzia.org
És una associació artística i cultural sorgida el 2008. L’associació defensa que oferir estimulació d’alta qualitat a infants i jove (i així donar les millors energies i eines per créixer i implicar un canvi positiu) és l’única manera de contribuir a una maduració cultural de la societat contemporània. Un dels projectes principals de Segni d’infanzia és SEGNI New Generations Festival. El festival va adreçat al món de les escoles i les famílies i a tots aquells que estimen el teatre, la recerca i el llenguatge de les arts.

Teatercentrum I Denmark (Dinamarca) – www.teatercentrum.dk/english.asp
Teatercentrum (Centre Teatral) és un centre per la distribució i difusió del teatre per a públic jove. Difon coneixement sobre el teatre per públic jove i teatre itinerant. Té molts anys d’experiència organitzant conferències i xerrades al voltant d’aquest tema. TC organitza anualment l’April Festival, que té lloc durant una setmana d’abril a un municipi diferent del país.
TC també és la seu de la branca danesa d’Assitej, la xarxa mundial de teatre per infants i joves.

Norsk Scenekunstbruk AS (Noruega) – www.scenekunstbruket.no/
The Norwegian Touring Network for the Performing Arts, és l’entitat proveïdora d’arts escèniques per públic jove de tot Noruega. S’asseguren que infants i joves dels 0 als 20 anys, sigui quin sigui el seu origen i domicili, experimentarà arts escèniques professionals.

Cultuurcentrum Hasselt (Bèlgica) www.ccha.be
Un gran centre cultural a Bèlgica que presenta un programa artístic de més de 250 representacions i exposicions l’any, incloent 50 funcions escolars i 30 espectacles familiars. Té també una plataforma de coproducció per públic jove per ajudar als artistes a crear nou treball per infants i les seves famílies.
L’esdeveniment principal és Krokusfestival, que té lloc el mes de febrer. És un festival internacional per públic jove. El focus principal és nou treball internacional, dansa contemporani, instal·∙lacions i performances.

Dialogue – The Community Performance Network (Regne Unit) – www.performingdialogue.com
És una xarxa de coneixement sense ànim de lucre que té la missió de donar suport als aprenents en el camp de la community performance, incloent els qui produeixen teatre per públic jove. Les activitats principals són incrementar la capacitat del sector de generar i utilitzar documentació per llençar el seu treball.

Aquest projecte es fonamenta en l’experiència prèvia d’una primer projecte amb objectius similars però més incipients anomenat TEEN, que es va desenvolupar entre el 2016 i el 2018.

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments